5/31/10

Quote of the day ... nãy giờ ngồi máy suốt, mắt mỏi quá, thôi Quạ đi kiếm cái gì măm măm.

No comments:

Post a Comment